KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLANI 

Ön Yeterlik başvurusu alınacaktır.

Ön yeterliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin:

 1. Adı: Kapadokya Alan Başkanlığı

 2. Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 Kat:2 Merkez /NEVŞEHİR

 3. Telefon numarası ve e-posta adresi: (0384) 502 30 00 / kapadokya@ktb.gov.tr

 4. Ön Yeterlik başvurusu ilanın görülebileceği internet adresi:

       www.kapadokyaalan.ktb.gov.tr / www.ktb.gov.tr

2-Ön Yeterlik başvurusu konusu işin:                  

 1. Niteliği, türü ve miktarı: Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddesi kapsamında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22 nci maddesi kapsamında yapılacak danışmanlık, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde.

 2. Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

3-Ön Yeterlik başvurusunun:

3.1 Yapılacağı yer: Kapadokya Alan Başkanlığı

3.2 Son başvuru tarihi: 31.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar.           

4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 • 4.1.Ön yeterlik değerlendirmesine müracaat şartları ve istenilen belgeler:

 • 4.1.1.Ön yeterlik değerlendirmesi ekleri listesini de içeren başvuru mektubu. (Örnek Başvuru Mektubu formatı için bkz. EK-1) 

  4.1.2. Başvurmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  4.1.3. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığında iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre 4.1.2 ve 4.1.3bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 • 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • 4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

 • 4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • 4.3.1.İş deneyim belgeleri: 

 • 4.3.1.1.Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci Maddesi kapsamında yapılacak alımlarda ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci ve 22 nci Maddesi kapsamında yapılacak alımlarda ön yeterlik değerlendirmesi için başvuru yapacak adaylar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen yapım işlerinde son onbeş yıldaki, mal ve hizmet alımlarında ise son 5 yıldaki işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunacaklardır. Birden fazla iş deneyim belgesi sunarak birden fazla iş grubunda yer almak üzere başvuruda bulunulabilir. 

 • 4.3.1.2.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 • 4.3.1.3.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 • 4.3.1.4.İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kaydedilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

 • 4.3.1.5.İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge”  hükümleri dikkate alınacaktır.

 • 4.3.1.6.Restorasyon işlerine ilişkin olarak sunulan iş deneyim belgelerine B/II ve B/III sınıfı üst yapım ve proje iş bitirme belgesiekinde yer alması zorunludur. 

 • 4.3.1.7.İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatında yer alan düzenleme esaslarına uygun olarak, eksiksiz sunulacaktır. Standart formlara uygun olmayan belgeler (Sayı, tarih, mühür, imza vb. hususları eksik bulunan, ayrıca belge tutarlarının net olarak belirtilmediği) değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 4.3.1.8.İş deneyim belgesinin sunulduğu iş grubuna ilişkin olarak, o işin kendi mevzuatına ile ilgili sunulması zorunlu olan belgeler de bu kapsamda sunulmalıdır. (Örneğin yemek işlerinde “Gıda Üretim İzin Belgesi”, özel güvenlik işlerinde “Özel Güvenlik Faaliyet Belgesi”, vb.)   

 • 4.3.1.9.Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak.

4.3.1.10.Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüt, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak

4.3.1.11. Yukarıda yer alan 4.3.1.9. ve 4.3.1.10. maddelerinden herhangi birisini yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımlar belgelendirilerek sunulacaktır.

6- Ön yeterlik başvurusu, son başvuru tarihi ve saatine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı İdari Binası Merkez/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Başvuruda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekmektedir.

8-Adayların yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya son başvuru tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini vermeleri zorunludur. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Ayrıca üzerinde soğuk mühür bulunan belgelerin noterce veya idarece onaylanmış örneklerinin sunulması durumunda, bu suretlerinde “aslında soğuk mühür vardır” veya benzer bir ibarenin bulunması zorunlu olup, söz konusu ibare yer almayan suretler kabul edilmeyecektir.

9-Ön yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

10-Başvuru mektubu ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri ‘plastik telli dosya’ içine; bu dosya da bir zarfa veya pakete konulacaktır. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, faksı, başvurunun üzerine “KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU” ve İdarenin açık adresi yazılacaktır. Bu hususların açık olarak belirtilmediği zarflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11-Başvuru sahiplerinin ön yeterlik değerlendirmesi için sunulması istenen belgeler dışında broşür, katalog, firma tanıtım belgeleri vb. sunmak istemeleri durumunda, belgelerin yalnızca dijital ortamda CD-DVD şeklinde hazırlanarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

12-Konsorsiyum olarak ön yeterliğe başvurulamaz.

13-Yukarıdaki belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmemiş veya eksik olarak sunulmuş başvurularsorgulama yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesinde Başkanlık serbesttir. Ön yeterlik değerlendirmesinin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15-Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara ilişkin listelerin Başkanlık web adresinde yayımlanması ile tüm isteklilere tebligat yapılmış sayılır. Yeterli görülmeyen isteklilere ayrıca bildirimyapılmayacaktır. Listelerin yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde İdareye itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR

Örnek Başvuru Mektubu için tıklayınız.

Ortaklık Durum Belgesi için tıklayınız.