Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu TK-40

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU TK-40

1- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, 753 ada, 3 parselde kayıtlı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 03.07.1986 tarih ve 2031 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.10.2011 tarih, 63 sayılı Kararı ile yapı grubu II. grup olarak belirlenen, kentsel sit ve III. derece arkeolojik sit alanında yer alan ve Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında kalan taşınmaz; 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik”hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği kültürel tesis) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

2- Yatırımcıların 26/01/2023 günü saat 16.30'a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7. maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-40) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncumaddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Teminatın nakit olarak yatırılması halinde T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR890000100100000350154021 IBAN nolu hesap kullanılacaktır.

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Hacıbayram Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.                                 
(Tel: 0 312 470 63 71 – 0312 470 63 73)

7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10- Bu duyuruda değinilen ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Duyuruyu indirmek için lütfen tıklayınız...
  • Bilgi Föyünü indirmek için lütfen tıklayınız...
  • Şartnameyi indirmek için lütfen tıklayınız...