Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin, çevre üzerine olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin önlenmesi, en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin tespit edilmesi, seçilen yer ve proje alternatiflerinin değerlendirilmesi çalışmalarını içeren “karar verme süreci”dir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapımı planlanan faaliyetler, halen yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Yönetmeliği, EK I ve EK II Listesi’nde yer alıyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyuluyor ise, bu Yönetmelik gereği, faaliyet sahibince hazırlanan ÇED raporları, Bakanlığımız Mevzuatı çerçevesinde incelenir, bu kapsamda düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak, rapor ve faaliyete ilişkin “olumlu” ya da “olumsuz” görüş oluşturulur.

Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporları incelenirken; özellikle, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi ve turizm potansiyeli taşıyan yerler olmak üzere, çevre üzerine yapabilecekleri bütün etkiler incelenir ve değerlendirme yapılır. Sözkonusu işin takibi Proje İnşaat Daire Başkanlığı, Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.